Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike na roky 2013-2014.

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. februára 2004 vo Viedni, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike na roky 2013-2014.
Dátum otvorenia výzvy je 2. apríl 2012, dátum uzávierky výzvy 11. jún 2012. Žiadosti sa predkladajú v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému v slovenskom jazyku s termínom uzávierky 11. júna 2012 do 12:00. Jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení (v slovenskom aj anglickom jazyku) je potrebné doručiť do agentúry do 11. júna 2012 do 16:00 alebo poštou s najneskorším dátumom odoslania 11. júna 2012 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O. Box 839 04, 839 04 Bratislava 32).

Prepojenie na APVV:
On-line podávanie projektov – Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike na roky 2013-2014

Link:
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/rakusko/slovensko-rakusko-2012?preview_type=from_menu

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky