Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

 Späť 

Informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom Pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Kontakt:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: 02/59 374 253  
Fax: 02/59 374 335 
Mobil v čase od 07:45 do 15:45 hod.: +421 908 935 270
E-mail: info@minedu.sk

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky