Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Programové dokumenty

Operačný program Vzdelávanie je programovým dokumentom, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov v oblasti rezortu školstva s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a rámcové aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007 - 2013. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Operačný program Vzdelávanie bol oficiálne schválený Európskou komisiou 7. novembra 2007.

Dňa 19. septembra 2012 Európska komisia schválila revíziu operačného programu v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 191/2012 zo 16. mája 2012 k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov. Z operačného programu Vzdelávanie bolo realokovaných 70 miliónov EUR v prospech operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Aktuálne znenie operačného programu nájdete nižšie (pôvodná verzia je dostupná v archíve).

Európsky sociálny fond   Operačný program vzdelávanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky