Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

 Späť 

Výberové konanie a výber

Ako sa prihlásiť na výberové konanie alebo výber

 

Zvážiť svoje predpoklady a vybrať v oznámení o vyhlásení výberového konania alebo výberu adekvátnu pozíciu, na ktorú spĺňate predpoklady a o ktorú máte záujem. Zaslať v stanovenom termíne žiadosť spolu s platnými požadovanými dokladmi na uvedenú adresu, s uvedením čísla výberového konania alebo výberu na obálke a v žiadosti.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu s požadovanými dokladmi je možné doručovať aj e-mailom, ale uchádzač je povinný žiadosť doručiť služobnému úradu aj písomne a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením výberového konania alebo výberu.

Na každé výberové konanie alebo výber je uchádzač povinný prihlásiť sa osobitne a predložiť všetky požadované doklady do termínu, uvedeného v inzeráte (rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke).

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky