Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku

     Poslaním Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku (NCP VaT) je predovšetkým popularizovať vedu a techniku na celoslovenskej  úrovni i smerom k zahraničiu, zvyšovať prestíž a celospoločenské uznanie vedeckých pracovníkov ako hlavných tvorcov ekonomickej prosperity krajiny, objasňovať ciele a výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú scénu, podporovať dialóg vedcov a širokej verejnosti, ako aj zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru. 

Hlavné aktivity 
- Veda v CENTRE - vedecká kaviareň popularizujúca vedu a výskum - stretnutia vedeckých osobností s odbornou i laickou verejnosťou

- Vedecká cukráreň - prezentácia aktuálnych tém z oblasti vedy a výskumu - neformálne besedy popredných vedcov s mladými ľuďmi

- Organizovanie Týždňa vedy a techniky na Slovensku

- Správa a prevádzka portálu Týždeň vedy a techniky na Slovensku

- Spektrum vedy - cyklus televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov, realizovaný v spolupráci so SAV a RTVS

- Diskusné rozhlasové relácie o vede a technike

- Interaktívne a náučné výstavy o vede a technike

- E-noviny NCP VaT - Vedecký kaleidoskop

- Prevádzka Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky