Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Vývoj absolventskej miery nezamestnanosti stredných škôl v období september 2010, máj 2011 a september 2011

Informácia o aktuálnom vývoji nezamestnanosti absolventov stredných škôl je spracovaná v spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva na základe podkladov Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny a štatistických zisťovaní Ústavu informácií a prognóz školstva.

Absolventská miera nezamestnanosti je podielom počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie, absolventov škôl a počtu absolventov v predchádzajúcich dvoch školských rokoch.

AMN
(09/2010)

AMN
(05/2011)

AMN
(09/2011)

Študijné odbory gymnázií 5,95 % 5,7 % 5,55 %
Učebné odbory, ktorých absolventi získali nižšie stredné odborné vzdelanie

0,41 %

- - - 0,95 %
Učebné odbory, ktorých absolventi získali stredné odborné vzdelanie 23,22 % 19,6 % 23,98 %
Študijné odbory, ktorých absolventi získali úplné stredné odborné vzdelanie 23,08 % 15,2 % 21,64 %
Študijné odbory, s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania, ktorých absolventi získali úplné stredné odborné vzdelanie 34,37 % 20,5 % 32,20 %
Študijné odbory pre absolventov učebných odborov, ktorých absolventi získali úplné stredné odborné vzdelanie

33,09 %

19,7 % 32,27 %
Študijné odbory, ktorých absolventi získali vyššie odborné vzdelanie 21,30 % 11,6 %

22,80 %

Spolu

20,07 %

14,0 % 19,27 %

 

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl

Objektom kvantitatívnej analýzy sú nezamestnaní absolventi gymnázií, stredných odborných škôl a bývalých stredných odborných učilíšť. Absolventi stredných odborných učilíšť sú navyše rozdelení podľa toho, či ukončili alebo neukončili štúdium maturitou. Na komparatívne účely sú uvádzané aj charakteristiky nezamestnanosti absolventov vysokých škôl a uchádzačov o zamestnanie celkove. Vo výstupe bolo použité ešte staršie členenie škôl, pretože časť referenčnej skupinu tvoria absolventi stredných odborných učilíšť.

Rôzne pohľady na nezamestnanosť absolventov sú v tejto kvantitatívnej analýze zachytené podľa:

  • počtu uchádzačov o zamestnanie, nezamestnaných absolventov, mesačných prítokov a úbytkov v evidencii, zachytávajúce rozsah nezamestnanosti,
  • miery evidovanej nezamestnanosti, absolventskej miery nezamestnanosti, podielov nezamestnaných absolventov z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie alebo medziročného indexu, ktoré kvantifikujú intenzitu sledovaného javu.

Kvantitatívna analýza je zverejnená na webovom sídle Ústavu informácií a prognóz školstva.

Porovnanie nezamestnanosti absolventov stredných škôl

     S cieľom znížiť informačnú nerovnosť, predovšetkým medzi žiakmi základných škôl a ich zákonnými zástupcami pri výbere ďalšieho štúdia na strednej škole, pripravil Ústav informácií a prognóz školstva  aplikáciu, ktorá obsahuje informácie o absolventskej miere nezamestnanosti, o počtoch absolventov a o počtoch uchádzačov o zamestnanie – absolventov stredných škôl, evidovaných na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny SR v mesiaci máj 2011.

     Informácie sú zverejnené vo forme vyhľadávača konkrétnej strednej školy (s možnosťou porovnať súčasne dve školy) s výpisom všetkých odborov vzdelávania, v ktorých táto škola poskytuje vzdelávanie a údajoch o absolventskej miere nezamestnanosti za celú Slovenskú republiku. Aplikácia je zverejnená na webovom sídle Ústavu informácií a prognóz školstva.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky