Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Minister Eugen Jurzyca dnes informoval o ďalšom znižovaní administratívnej záťaže pri spracovaní europrojektov

     Ministerstvo školstva v spolupráci s Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) pripravilo ďalší balík opatrení na zjednodušenie čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Na dnešnej tlačovej konferencii ho predstavil minister školstva Eugen Jurzyca spolu so štátnym tajomníkom rezortu Jaroslavom Ivančom. Na stretnutí informovala aj generálna riaditeľka ASFEU Alexandra Drgová.
     Nový elektronický systém na predkladanie pracovných výkazov bol vytvorený za účelom zníženia administratívnej záťaže v oblasti vykazovania a kontroly personálnych výdavkov dopytovo-orientovaných projektov a od 1. augusta 2011 ho môžu využívať prijímatelia nenávratného finančného príspevku v rámci OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj. Systém zjednoduší prijímateľom vypĺňanie pracovných výkazov a umožní prehľadnejšie sledovanie neprekrývania sa výdavkov. Minister vyjadril presvedčenie, že prijaté opatrenia prinesú zvýšenie čerpania finančných prostriedkov z eurofondov, keďže on-line komunikácia s prijímateľom zabráni vkladaniu chybných údajov do pracovných výkazov, kvôli ktorým ich musela agentúra vracať na prepracovanie.
     V nadväznosti na uvedené sa pripravuje na 4. štvrťrok ďalší elektronický systém na zadávanie kumulatívnych pracovných výkazov. Uvítajú ho najmä zamestnanci, ktorí pracujú na viacerých projektoch v rámci štrukturálnych fondov EÚ. MŠVVaŠ SR v súčasnosti testuje na národných projektoch prvú z foriem zjednodušeného vykazovania výdavkov, tzv. jednotkové ceny, po úspešnom zavedení bude implementovaná aj pre dopytovo - orientované projekty v rámci OP Vzdelávanie. V štádiu prípravy sa nachádza aj ďalší systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, tzv. paušálne sadzby na nepriame výdavky, ktorý pripravuje MŠVVaŠ SR.
     Súbor nových opatrení rozširuje už zavedené zjednodušenia, ktoré ASFEU úspešne využíva od začiatku roka 2011. Tie sa týkajú najmä kontroly formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok, predĺženia monitorovacieho obdobia a úpravy schémy štátnej pomoci o možnosť spôsobu predfinancovania platieb pre žiadateľov zo súkromného sektora a ich partnerov z verejného sektora.
Fotogaléria

Bratislava 3. august 2011 

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky