Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady

Definícia: Vydávanie potvrdení o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady. Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti v oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, psychológie, didaktiky odborných predmetov, schopnosti a zručnosti nevyhnutné na výkon pedagogických činností získané štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy a v doplňujúcom pedagogickom štúdiu v SR.

Zákonná vybavovacia lehota SUDV: 30 dní

Potrebné doklady k posúdeniu:
1) žiadosť o vydanie potvrdenia, tlačivo žiadosti tu:

Zoznam právnych predpisov

2) doklad(y) o ukončenom pedagogickom vzdelaní (notárom overená kópia)

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!


Príslušný právny predpis: 

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
- Zákon 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky