Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia v SR

Definícia: Podrobný popis procesov uznávania ukončeného vzdelania zo zahraničia, potrebné dokumenty a lehoty môžete nájsť v dokumente „Popis procesov uznávania ukončeného vzdelania“.

Oznam

Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov. V záujme znížiť náklady žiadateľov spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní je možné predložiť vlastný preklad dokladov o vzdelaní v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade, ak dôjde k pochybnostiam súvisiacich s prekladom, SUDV má právo dožiadať si súdny preklad.

Zoznam právnych predpisov

- Zákon 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií  

- Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška MŠ SR č. 207/1993 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o  vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami

 

* V súvislosti so zmenou právnej úpravy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní je možné zaplatiť kolkovými známkami alebo prevodom na účet štátnej pokladnice prostredníctvom poštovej poukážky. Poštová poukážka, osvedčujúca zaplatenie správneho poplatku sa prikladá k žiadosti.

Názov účtu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo účtu štátnej pokladnice: 7000063900/8180, VS: 221004;

IBAN: SK6881800000007000063900

SWIFT: SUBASKBX

informácia pre prijímateľa: regulované povolanie.

 

Názov banky a adresa:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

P. O. Box 13

810 05 Bratislava 15

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky