Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a dokladov o získanom vzdelaní

     Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia (t.j. triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list dieťaťa, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, osobný spis žiaka, protokol o maturitnej skúške, protokol o záverečnej skúške,  protokol o absolutóriu, protokoly o komisionálnych skúškach, denný záznam školského zariadenia, rozvrh hodín a protokol o štátnej jazykovej skúške) sa vedie na tlačivách, podľa vzorov schválených a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     Doklady o získanom vzdelaní (t.j. osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, vysvedčenie, osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu, osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške, vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom, vysvedčenie s doložkou a vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške) sa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo nové vzory tlačív pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a vysvedčení.   V súčasnosti sú tak platné nielen tlačivá pôvodne pripravené v spolupráci so spoločnosťou ŠEVT označené © ŠEVT, ale aj nové tlačivá označené  MŠVVaŠ SR  2011/2012. Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a tlačív dokladov o získanom vzdelaní sa líšia iba grafickou úpravou a sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie, ktorú spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.  

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky