Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj
 Späť 

Akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania

Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti (§ 25 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Na stránke kontinuálne vzdelávanie možno nájsť aktuálne informácie súvisiace so vzdelávaním učiteľov.  Rubrika obsahuje všetky náležitosti: legislatívne úpravy, žiadosť o akreditáciu, vzor vzdelávacieho programu, súhlas garanta, aktuálne informácie o akreditovaných programoch, na ktoré sa pedagogickí a odborní zamestnanci môžu hlásiť.

Súvisiaca legislatíva

Kontakty – odbor pedagogických a odborných zamestnancov, koncepcií financovania RŠ, siete škôl a školských zariadení:

Mgr. Janette Trnovská
žiadosti a vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania
tel. číslo: 02/ 59 37 42 06

Ing. Katarína Hutníková
žiadosti a vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania
tel. číslo: 02/ 59 37 44 57

Mgr. Gabriela Vincencová
tajomníčka akreditačnej rady a žiadosti na priznanie kreditov
tel. číslo: 02/ 59 37 42 74

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky