Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Ekvivalencia štúdia na základných a stredných školách v zahraničí

Definícia: Ekvivalencia časti štúdia a ročníkových vysvedčení vydaných na základnej alebo strednej škole v zahraničí, prevod získaných známok do slovenskej klasifikačnej stupnice pre riaditeľov ZŠ a SŠ, k prijímaciemu konaniu na VŠ v SR;  alebo  vydanie stanoviska k úrovni záverečného dokladu o vzdelaní získaného v zahraničí (t. j. vysvedčenia z 9. ročníka, výučného listu, maturitného vysvedčenia alebo absolventského diplomu), ktoré je potrebné k nostrifikácii na príslušnom Krajskom školskom úrade v SR. Ekvivalencia štúdia sa vykonáva len na akademické účely - na účely pokračovania v ďalšom štúdiu v SR.

Zákonná vybavovacia lehota SUDV: 30 dní 

Potrebné doklady k ekvivalencii:
1) žiadosť o ekvivalenciu štúdia v zahraničí, tlačivo žiadosti tu:

2) doklad(y) o vzdelaní získaný(é) v zahraničí (notárom overená kópia s prekladom do slovenského jazyka)*

3) posledné ročníkové vysvedčenie z kmeňovej školy (kópia)

*povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, SUDV má právo dožiadať si súdny preklad.

 

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:

1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v podateľni na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok      9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Streda          9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Štvrtok         9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.

 

Príslušný právny predpis:

- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- § 31 - 34 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- Dohoda č. 248/2002 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike;
- Dohoda č. 123/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike;
- Dohoda č. 328/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike;
- Dohoda č. 143/2005 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko ovzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva;
- Dohoda č. 3/2006 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike;
- Dohoda č. 236/1999 Z. z. Dohoda o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o  vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku.

Všetky bilaterálne dohody o vzájomnom uznávaní záverečných dokladov o vzdelaní, ktoré uzavrela SR, sú podľa v súčasnosti platných právnych predpisov platné len na akademické účely, nevzťahujú sa na uznanie na účely výkonu povolania v SR.

 

 

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky