Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Právne predpisy, dôležité dokumenty a publikácie

Zoznam právnych predpisov upravujúcich činnosť Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní

Posúdenie štúdia v zahraničí
- Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení

Ekvivalencia
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznávanie skončeného vzdelania
- Zákon 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
- Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška MŠ SR č. 207/1993 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o  vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami

Bilaterálne dohody na akademické účely (pokračovanie v štúdiu)
- Dohoda č. 248/2002 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o   vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
- Dohoda č. 123/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike
- Dohoda č. 328/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike
- Dohoda č. 143/2005 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva
- Dohoda č. 3/2006 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej  republike a v Poľskej republike
- Dohoda č. 236/1999 Z. z. Dohoda o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o
vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku

Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti
- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné  predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
- Zákon 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií 

Apostila
- Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 129/2006 Z. z. o vyhlásení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
- Dohovor 213/2002 Z. z. o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Medzinárodný kontext:

Smernice
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií
- Smernica Rady 2006/100/ES ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb

Deklarácie a dohovory
Bolonská deklarácia
Lisabonský dohovor
Haagsky dohovor

Publikácie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní

- Europass - Uznávanie dokladov o vzdelaní
- Europass - Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass) O vysokoškolskom štúdiu v Slovenskej republike a v členských štátoch Európskej únie
- Higher Education Slovakia
- Vedomostná spoločnosť

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky