Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.

Definícia: Preverenie akreditácie vzdelávacej inštitúcie sídliacej v zahraničí a vydanie rozhodnutia, či zahraničné štúdium na tejto inštitúcii je svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na strednej alebo na vysokej škole v Slovenskej republike. Toto rozhodnutie ministerstva školstva SR slúži ako podklad k rozhodnutiu vo veci sústavnej prípravy na budúce povolanie dieťaťa pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.

Zákonná vybavovacia lehota SUDV: 30 dní

Potrebné doklady k posúdeniu:
1) žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí, tlačivo žiadosti tu:

2) potvrdenie o návšteve zahraničnej školy (originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom overená kópia s úradným prekladom do slovenského jazyka)* 

alebo

potvrdenie o prijatí na štúdium v zahraničí (originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom overená kópia s úradným prekladom do slovenského jazyka)*

 *povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, SUDV má právo dožiadať si súdny preklad. 

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

 

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:

1) poštou na adresu:

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
    Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
    Stromová 1
    813 30 Bratislava

2) osobne v podateľni na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok      9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Streda          9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Štvrtok         9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.

 

OZNAM

Zoznam uznaných vysokých škôl z Českej republiky

Výlučne na účely priznania prídavkov na deti, daňové úľavy, zdravotné a sociálne poistenie v SR pre študentov, ktorí absolvujú štúdium v Českej republike, týmto zverejňujeme zoznam štátom uznaných (akreditovaných) univerzít a vysokých škôl. V prípade, že dieťa/žiak/študent navštevuje jednu z týchto vzdelávacích ustanovizní ako riadny študent, nie je potrebné žiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, SUDV o posúdenie daného štúdia. Riadne štúdium na týchto vzdelávacích inštitúciách je rovnocenné štúdiu na vysokej škole v SR. Pozor!!! Uvedené sa nevzťahuje na štúdium organizované v Českej republike vo forme kurzu v rámci celoživotného vzdelávania, uznania ukončeného vzdelania na účely výkonu regulovaného povolania ani na akademické účely (pokračovanie v ďalšom štúdiu). Vydanie rozhodnutia vo veci sústavnej prípravy na budúce povolanie je v kompetencii príslušného orgánu v SR (sociálnej a zdravotnej poisťovne, zamestnávateľa...). 

 

Príslušný právny predpis:
- Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky