Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj
 Späť 

Uznávanie dokladov o vzdelaní

     Posudzovanie štúdia v zahraničí, ekvivalencia alebo prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice a zrovnocenenie s príslušným ročníkom základnej alebo strednej školy v SR, uznávanie skončeného vzdelania na účely výkonu povolania alebo pokračovania štúdia v SR, potvrdzovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagógov so vzdelaním získaným v SR pre zahraničné úrady a apostilovanie slovenských verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre potreby zahraničných úradov.
     Uznávanie dokladov o vzdelaní, úradne overených (obvykle apostilou) príslušným orgánom štátu pôvodu dokladu o vzdelaní, vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou medzinárodnej siete UNESCO, ENIC a medzinárodnej siete Európskej únie, NARIC.

 

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky