Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hžadaj

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013

     Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013 (ďalej len „POP na školský rok 2012/2013“), vypracované v súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nadobúdajú účinnos 1. septembra 2012.

     Ciežom POP na školský rok 2012/2013 je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl a školských zariadení. Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2011/2012, zoznam platných koncepcií, stratégií, národných projektov spolufinancovaných z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie.

     POP na školský rok 2012/2013 budú vydané aj v tlačenej podobe a distribuované do  škôl a vybraných školských zariadení.

     Pedagogicko-organizačné pokyny na školské roky 2011/2012, 2010/2011 a 2009/2010 sú zverejnené v časti Regionálne školstvo - Metodické pokyny a usmernenia - Pedagogicko-organizačné pokyny.

Copyright Š 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky