Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj
 Späť 

Európska spolupráca

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s inštitúciami Európskej únie.

     Medzi hlavné úlohy patrí koordinácia spolupráce v Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru. V súvislosti s tým pôsobia zástupcovia ministerstva vo Výbore EÚ pre vzdelávanie a na národnej úrovni vedie Rezortnú koordinačnú skupinu pre európske záležitosti. 

     Ďalšou dôležitou úlohou je zabezpečovanie úloh na národnej úrovni súvisiacich s pracovným programom EK - "Vzdelávanie a odborná priprava 2010". V rámci tohto programu sa ministerstvo zúčastňuje viacerých odborných pracovných skupín na úrovni členských štátov EÚ (vzdelávanie dospelých, modernizácia vzdelávania, kvalifikačné rámce, rozvoj IKT zručností...).

     V oblasti programov zabezpečuje účasť SR v Programe celoživotného vzdelávania 2007-2013. Pre tento program je národnou autoritou. Okrem toho pôsobí vo výbore pre program Erasmus Mundus II. 

     Na národnej úrovni ministerstvo koordinuje úlohy vyplývajúce z Lisabonskej stratégie a Národného programu reforiem pre oblasť vzdelávania, vedy a výskumu.

     Zabezpečuje implementáciu grantových schém a individuálnych projektov v oblasti celoživotného vzdelávania v rámci bilaterálnej pomoci členských krajín EÚ, Nórska a Švajčiarska.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky