Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj
 Späť 

Regionálne školstvo

     Výchova a vzdelávanie v základných školách, stredných školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
     Na stránke regionálne školstvo možno nájsť aktuálne informácie o predškolskej výchove a vzdelávaní detí v predškolských zariadeniach od dvoch rokov veku spravidla do šesť rokov veku, základnom vzdelávaní a výchove v základných školách a základných umeleckých školách, stredoškolskom vzdelávaní a výchove v gymnáziách, stredných odborných školách a konzervatóriách a špeciálnej výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     Stránka ďalej obsahuje informácie o  riešeniach problematiky detských a ľudských práv v rezorte školstva, vrátane odstránenia všetkých foriem diskriminácie v SR, spracovávaní a zabezpečovaní rezortného systému výchovného a psychologického poradenstva a prevencie v SR a prevencii sociálno-patologických javov akými sú napríklad kriminalita a šikanovanie v školách a školských zariadeniach a drogové závislosti.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky