Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj
 Späť 

Kontakty

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Telefón: 
 +421 2/59374111
Informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám: info@minedu.sk

Minister
Tel.: 02/59374 315     Fax: 02/59374 333     kami@minedu.sk 

Kancelária ministra
Tel.: 02/59374 315     Fax: 02/59374 333     kancmin@minedu.sk

Kancelária štátneho tajomníka
Tel.: 02/54773 977     Fax: 02/59374 454     kancelaria.st@minedu.sk 

Sekretariát vedúceho služobného úradu
Tel.: 02/54774 211     Fax: 02/59374 225     sekretariat.vsu@minedu.sk

Sekcia financovania a rozpočtu
Tel.: 02/59374 340     Fax: 02/59374 231     sekretariat.sfr@minedu.sk

Sekcia medzinárodnej spolupráce
Tel.: 02/59374 617     Fax: 02/59374 626     sms@minedu.sk

Sekcia vysokých škôl
Tel.: 02/59374 369     Fax: 02/59374 383     svs@minedu.sk

Sekcia regionálneho školstva
Tel.: 02/59374 263     Fax: 02/59374 229     srs@minedu.sk

Sekcia štátnej starostlivosti o šport
Tel.: 02/59374 142     Fax: 02/59374 145     sekretariat.ssss@minedu.sk

Sekcia vedy a techniky
Tel.: 02/59374 711    Fax: 02/59374 720      sekretariat.svt@minedu.sk

Odbor kontroly
Tel.: 02/59374 682     Fax: 02/59374 680     sekretariat.ok@minedu.sk

Osobný úrad
Tel.: 02/59374 242     Fax: 02/59374 345     sekretariat.ou@minedu.sk

Odbor legislatívno-právny
Tel.: 02/59374 401     Fax: 02/59374 423     sekretariat.olp@minedu.sk

Odbor vnútorného auditu
Tel.: 02/59374 278                                     jozef.paulen@minedu.sk

Odbor masmediálnej politiky
Tel.: 02/59374 465, 449  Fax: 02/59374 400 tlacms@minedu.sk   

Odbor pre verejné obstarávanie
Tel.: 02/59374 236     Fax: 02/59374 237     juraj.janik@minedu.sk

Odbor krízového manažmentu
Tel.: 02/59374 326     Fax: 02/59374 488     stefan.palatka@minedu.sk

Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže
Tel: 02/59374 652      Fax: 02/59374 655     sekretariat.sdv@minedu.sk

Sekcia informatiky
Tel.: 02/59374 299     Fax: 02/59374 285     sekretariat.si@minedu.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Tel.: 02/59374 526     Fax: 02/59374 568    sekretariat.ssfeu@minedu.sk

Sekretariát Akreditačnej komisie
Tel.: 02/59374 240     Fax: 02/59374 383    akredkom2@minedu.sk  

Elektronická podateľňa - všeobecné podanie

Technický prevádzkovateľ webovej stránky  -  webmaster@minedu.sk

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky