Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Apostila/Superlegalizácia overenie pravosti slovenských verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre potreby zahraničných úradov

Definícia: Overenie pravosti slovenských dokladov o vzdelaní vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pre potreby zahraničných úradov (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl, policajných škôl, vojenských škôl a atestácií (špecializácií)).

Zákonná vybavovacia lehota SUDV:

- 30 dní

- na počkanie (ak sa nevyskytne problém s podpisom alebo pečiatkou školy) výlučne počas úradných hodín SUDV vyhradených pre vydanie Apostille / Superlegalizácie:

 Pondelok     9:00 - 11:30

 Streda         9:00 - 11:30

    Štvrtok        9:00 - 11:30   


Potrebné doklady k vydaniu Apostille / Superlegalizácie:
1) žiadosť o Apostille / Superlaglizáciu, tlačivo žiadosti tu:

2) originály dokladov na overenie, ktoré musia byť:

- opatrené okrúhlou pečiatkou a podpisom riaditeľa, rektora, prorektora, dekana alebo prodekana
- zviazané a opečiatkované príslušnou vzdelávacou inštitúciou v prípade, že pozostávajú z viacerých strán a je na nich len jeden podpis

3) správny poplatok 10 EUR za každý dokument

 

Možnosti úhrady správneho poplatku:

- poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom

číslo účtu štátnej pokladnice:     7000063900/8180
variabilný symbol:                    221004
informácia pre prijímateľa:        apostille
pre platbu zo zahraničia:           IBAN: SK6881800000007000063900
                                               SWIFT: SUBASKBX

Názov banky a adresa:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P. O. Box 13
810 05 Bratislava 15

- kolkovými známkami, neporušené a nenalepené (pozn. kolkové známky je možné kúpiť iba na pošte, SUDV kolkové  známky nepredáva!)Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:

1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v kancelárii SUDV (9. poschodie, č. d. 921) počas úradných hodín pre vydanie Apostille / Superlegalizácie Príslušný právny predpis:
- Dohovor č. 213/2002 Z. z. o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín,
- Oznámenie č. 501/2007 Z. z.

Užitočné linky:
http://www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladov-vyssie_overenie_zahranicnych_verejnych_listin

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky