Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Začína sa trojtýždňové obdobie ústnych maturít

     Približne 60 000 maturantov na 758 stredných školách bude od 21. mája do 8.  júna 2012 skladať ústne maturity. Maturantov čakajú odpovede pred odbornou komisiou.
     Všetci študenti budú povinne maturovať z cudzieho jazyka a slovenského jazyka a literatúry, v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. V školách s vyučovacím jazykom maďarským, resp. ukrajinským aj z tohto jazyka.
     Maturanti si pred komisiou vyžrebujú jedno zo schválených maturitných zadaní, resp. tém. Ústna odpoveď je verejná. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov. Maturanti budú mať na odpoveď jednotne 20 minút, okrem predmetu teoretická časť odbornej zložky (30 min.).
     Študent môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa bude brať do úvahy najmä ústna odpoveď. Ak ju žiak zvládne na úrovni prospechu 3 a lepšie, výsledky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nebudú zohľadňovať a žiak z daného predmetu úspešne zvládne maturitnú skúšku.
     Ak z ústnej odpovede dosiahol prospech 4, na úspešné zmaturovanie musel dosiahnuť v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky viac ako 25 % a súčasne v externej časti získať viac ako 33 % z celkového počtu bodov. Ak má daný predmet len externú časť, platí rovnako podmienka úspešnosti nad 33 %. V prípade, že predmet nemá ani externú časť, na úspešné zmaturovanie stačí dosiahnuť z ústnej odpovede prospech nie horší ako 4.

Michal Kaliňák,
hovorca

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky