Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 – 2013 je otvorený pripomienkovaniu

     Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 - 2013 obsahuje konkrétne aktivity v oblasti života detí a mládeže. Do 21. mája 2012 je otvorený pripomienkam v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
     Je to v poradí už tretí akčný plán od roku 2008. Oproti predchádzajúcemu obdobiu materiál na roky 2012 a 2013 kladie väčší dôraz na širšie využívanie aktivít neformálneho vzdelávania v školskom a vyučovacom procese, ako aj na podporu uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce, vrátane podpory ich podnikania.
     Hlavným prínosom akčného plánu je systémové riešenie politiky mládeže na Slovensku, a to najmä ustanovením legislatívnych a koncepčných zmien ovplyvňujúcich život mladých ľudí. Ďalšou jeho ambíciou je podpora systematickej pomoci štátu a samospráv v prostredí, v ktorom žijú deti a mládež.
     V roku 2012 počíta s celkovými výdavkami na úrovni 7 881 326 eur, v ďalšom roku 2013 je to čiastka 5 797 700 eur.  Rezort školstva v oboch rokoch prispeje rovnakou sumou na úrovni takmer 2 900 000 eur. Ďalšími partnermi pri finančnej realizácii akčného plánu sú Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
     V rámci akčného plánu sa naďalej budú podporovať programy ako „školské ovocie" a „školské mlieko", ale aj napríklad úprava absolventskej praxe, a tiež pokračovanie v ďalšom rozvoji a propagácii programov na podporu štartu podnikania mladých ľudí. Rezort školstva pre podporu mládežníckej politiky realizuje Programy ADAM, teda aktivity detí a mládeže, ktoré sú zameraná napríklad na systematickú a pravidelnú prácu s mládežou, aktívne využívanie voľného času, participácia mládeže na živote spoločnosti či dobrovoľníctvo mládeže. Ide o aktivity, ktorý prispievajú k zmysluplnému tráveniu voľného času mladých ľudí.
     Materiál nadväzuje na vládou schválenú koncepciu Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 - 2013. Po ukončení medzirezortného pripomienkovania bude predložený na rokovanie vlády SR. 

Michal Kaliňák,
hovorca

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky