Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Gymnázium nikto neruší, experiment bol dávno ukončený

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky považuje za dôležitú pravdivú informovanosť o skutočnostiach týkajúcich sa experimentálnej výučby na Gymnáziu v Martine, nakoľko v týchto dňoch sme svedkami svojskej interpretácie a výrazného odklonu od faktov a pravdy.
      Experimentálne overovanie šesťročného štúdia na gymnáziách bolo realizované na Gymnáziu V. Paulinyho - Tótha v Martine. Ďalšie tri gymnáziá, konkrétne Gymnázium sv. Františka v Žiline,  Gymnázium L. Novomeského v Bratislave a Gymnázium H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne  mali riadne šesťročné štúdium, ktoré rovnako ako experiment bolo ukončené zo zákona.
      Štátny pedagogický ústav odporúčal ukončiť tento experiment, ktorý bol hodnotený ako celok a nie selektívne podľa jednotlivých štyroch škôl v roku 2009. Všetky tieto gymnázia, s výnimkou martinského, preto už pred tromi rokmi ukončili experiment. Naďalej pokračujú v inom, platnom modeli gymnaziálnej výučby. Teda v tom, ktorý je zakotvený v novom školskom zákone platnom už od 1. 9. 2008. Gymnaziálny model preto tvoria štvorročné, päťročné a osemročné gymnáziá.
      Je paradoxné, že Gymnázium V. Paulinyho - Tótha v Martine najskôr pre žiakov vyhlásilo prijímacie skúšky a až následne, 30. marca 2012, požiadali o nový experiment. Pričom treba zdôrazniť, že v experimente nepokračovalo žiadne z ďalších gymnázií.
      Napriek týmto faktom, ktoré by malo detailne poznať aj vedenie školy, sa pán riaditeľ rozhodol vyhlásiť prijímacie skúšky na niečo, čo bolo ešte v roku 2008 zrušené. Konal teda na vlastnú zodpovednosť a vzhľadom na to, že mal záujem prijímať študentov na formu štúdia, ktorá bola ukončená, považujeme to za neseriózne tak ku žiakom, ako aj vo vzťahu k rodičom a samotným pedagógom.
      Na záver pripomíname, že Gymnázium V. Paulinyho - Tótha v Martine nikto neruší a experiment bol dávno ukončený.

Michal Kaliňák
hovorca MŠVVaŠ SR  

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky